Hiem » Boadskip

Boadskip

Reactie plaatsen

Reacties

Nelly Sonneveld
3 jaar geleden

ik zoek het emailadres van Johannes Rozenga, ik kreeg per abuis het volgende bericht toegestuurd:

Afzender: Lvan H.

Emailadres: lvanh@home.nl

Betreft: Tjaard van Aylvapolder, Molen 2, Burgwerd/ Burchwert (db nr: 2394)

Bericht:
Meneer Rozenga,

mijn buurvrouw heeft sleutels gevonden op de Rolpeal.Met een roze koortje zijn die van U.
Reageer dan even op deze mail.

Ik hoop dat de heer Johannes Rozenga dit bericht krijgt.
Afzender Nelly Sonneveld (molenaar in Nieuw-Lekkerland) / webmaster Molendatabase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarfoarsizzing

Simmer 2018: Droech en sinnich en waarm. De wyn Noard, NW, heech en kâld.

 

Simmer 2017: Wiet, mar ek út en troch sinne.

Fansels wyn. Wyn foar it mealje lit de mûne rinne.

 

Simmer 2016: net folle wyn

Maaitiid 2015:
Moai waar mei kreftige wyn
It reint út en troch de feart yn
De strânljippen wienen der al wer
Daliks de ljippen en noflik wêzen dêr.
 
Winter 2014:
Sefte winter hân
Mar der is gjin strân.
 
Nijjier 2014:
Wjukken, sturt, burd en tonger lieder
Boartsje mei-inoar by de mûne tsieder
Pôle gers wiet en smoarch dat nije hier
Sa is it net droech by it nije jier.
 
Simmer/hjerst 2014:
Lange simmer, altiten moai waar west
Net folle wyn foar de mûne wat in lest
De dagen koartsje en wyn wol net komme
De griene oanslach maket it net romme.
 
Winter 2012-2013:
Is it foar de kryst tige wiet.
Dan is it iis yn jannewaris reedriid.
Jannewaris droech en kâld
Op de diken gjin sâlt.
Febrewaris de fearten mei tsjok iis
Dan binne alle Friezen fan 'e wiis.

Simmer 2013:
Foar de pinkster kâld
It jier is alwer âld
Moai by de langste dei
Augustus hat waarme dagen swei
De mûnder winsket hurde wyn
Op de mûne werom net lang lyn.

 

Hjerst 2013:
Rein en letter droech waar kommen
Kin it better, noch yn 'e feart swommen
Kjeld foel yn by lesten, krekt net reedriden
Mei learzen oan nei de mûne riden.
 
Winter 2013:
Seft is it by de mûne altiten helle
Wyn lit de mûne fleanend mealle
IIs is fierwei yn 'e feart net te sjen
Wetter by de Útskoat is troch net ien ferlern
Kâld is it waar, mar gjin kjeld te fernimme
Waarm as je in frou by de mûne meinimme.