De Volharding poldermûne by Jislum

A smokmill on a stonebase near the village Jislum.

It mûne hiem
de-volharding-11.large.jpg

De poldermûne De Volharding by Jislum is in boeremuonts, dy't betsjinne waard troch de boer of syn arbeider. No wurdt de mûne betsjinne troch frijwillige mûnders. De earste mûne fan 'e "DeFryskeMole". De mûne stiet oan de Jislumer Âlde feart op it lânguod Grut Hickaard en is yn 1872 boud. Yn 1972 en 1994 hielendal restaurearre nei it fertutearze wie. Yn 2000 binne de wjukken fernijd. Yn 'e maaitiid fan 2013 binne minne stikken fan 'e wetterlisten fernijd.

 
   LytseDeVolharding.jpg


De Mûne. De lytse mûne foar de buorkerij.
In seil. De mûne mei Jislum op 'e eftergrûn.