MÛNE

De Volharding wie de earste mûne fan 'e stichting DeFryskeMole.
De mûne bemeald 50 ha by de Âlde feart en kin noch ynset wurde as it in protte reint. De flecht fan 'e mûne is 9,30 meter en hat in houten as, skroef en roeden. De fang is izeren bânfang. Dat bromt en trillet wol by it fangen. De houten skroef is yn 2000 fernijd en is 71 sentimeter grut en 3,45 meter lang en mealt by 100 einen sa'n 8 m3/min de útskoat út.
 

 Jislum is in doarp

 In hege terpdoarp

 Grûn fan it doarp

 Tsjerke yn 't doarp

 Mûne by de feart fan it doarp

 Buorkerijen op it doarp

 Komt molke fan it doarp

 Jislum is in aardich doarp

 In nijsgjirrich doarp.                                         

Reinloft boppe de mûne.

 Mûne yn 'e sinne en meald.

  

  

It Burd.

 

De skroef.

 

 
P1020813.jpg
De strielen fan 'e kap.
 

 

De Volharding yn minne tiden.